Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
ngày 20/4/2021:

08 giờ 00: Nội dung: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm "Phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp". Địa điểm: Hội trường T3.

Hôm nay: ngày 12 / 4 / 2021


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.