Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Hôm nay: ngày 22 / 8 / 2018


Cán bộ, viên chức Bệnh viện nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện.