Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
ngày 16/12/2018:

07 giờ 00: Khám sức khỏe Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay: ngày 15 / 12 / 2018


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.