Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
ngày 10/7/2020:

07 giờ 00: Nội dung: Khám SK CTY CP Than Hà Lầm Vinacomin tại trạm Y tế CTY Than Hà Lầm (từ 03/7 - 10/7/2020)

Hôm nay: ngày 7 / 7 / 2020


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.