Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
ngày 6/7/2022:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Sơ kết hoạt động bệnh viện 6 tháng đầu năm. Thành phần: Ban Giám đốc; Cán bộ chủ chốt bệnh viện. Địa điểm: HT tầng 2.

14 giờ 00: Nội dung: Đại hội chi bộ Sản - HSTC. Thành phần: Ban Giám đốc (Đ/c Đặng Thị Thúy); Chi bộ Sản-HSTC. Địa điểm: Hội trường T3.

ngày 7/7/2022:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Đại hội chi bộ Khu nhà D. Thành phần: Ban Giám đốc (Đ/c Đặng Thị Thúy); Chi bộ Khu nhà D. Địa điểm: Hội trường T3.

ngày 8/7/2022:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban kíp trực cấp cứu. Thành phần: Kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Đại hội chi bộ Hậu cần. Thành phần: Ban Giám đốc (Đ/c Nguyễn Bá Việt); Chi bộ Hậu cần. Địa điểm: Hội trường T3.

14 giờ 00: Nội dung: Đại hội chi bộ Hậu cần. Thành phần: Ban Giám đốc (Đ/c Nguyễn Bá Việt); Chi bộ Hậu cần. Địa điểm: Hội trường T3.

Hôm nay: ngày 5 / 7 / 2022

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Đại hội chi bộ Lâm sàng II. Thành phần: Ban Giám đốc (Đ/c Vũ Anh Tuấn); Chi bộ Lâm sàng II. Địa điểm: Hội trường T3.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.