Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
ngày 9/12/2022:

08 giờ 30: Nội dung: PT nội soi tuyến giáp. Thành phần: BGĐ; BS khoa UB, GMHS; các khoa phòng chuyên môn. Địa điểm: HT tầng 3

Hôm nay: ngày 8 / 12 / 2022

14 giờ 00: Nội dung: Họp ĐD trưởng toàn bệnh viện. Thành phần: ĐD trưởng các khoa. Địa điểm: HT tầng 3

14 giờ 00: Nội dung: Dự HN tổng kết cụm thi đua các BV tuyến tỉnh. Thành phần: Giám đốc bệnh viện. Địa điểm: BV Sản nhi


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.