Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
ngày 24/6/2024:

08 giờ 00: Chào cờ và Giao ban toàn viện. Địa điểm: Hội trường tầng 2

ngày 25/6/2024:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 51 khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thành phần: Giám đốc. Địa điểm: TT Tổ chức hội nghị thành phố

08 giờ 00: Giao ban kíp trực. Địa điểm: Hội trường tầng 2

ngày 26/6/2024:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 51 khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thành phần: Giám đốc. Địa điểm: TT Tổ chức hội nghị thành phố

08 giờ 00: Giao ban kíp trực. Địa điểm: Hội trường tầng 2

ngày 27/6/2024:

08 giờ 00: Giao ban kíp trực. Địa điểm: Hội trường tầng 2

ngày 28/6/2024:

08 giờ 00: Giao ban kíp trực. Địa điểm: Hội trường tầng 2

ngày 29/6/2024:

08 giờ 00: Giao ban kíp trực. Địa điểm: Hội trường tầng 2

ngày 30/6/2024:

08 giờ 00: Giao ban kíp trực. Địa điểm: Hội trường tầng 2

Hôm nay: ngày 23 / 6 / 2024


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.