Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
ngày 6/10/2023:

08 giờ 30: Hội nghị bỏng quốc gia. Thành phần: GĐ. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Hạ Long.

Hôm nay: ngày 4 / 10 / 2023

16 giờ 00: Họp thi đua khen thưởng cụm khối bệnh viện. Thành phần: Giám đốc; Phòng TCCB. Địa điểm: BVĐK Cẩm Phả


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.