Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Hôm nay: ngày 17 / 2 / 2019


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.