ngày 10/2/2023:

08 giờ 30: Nội dung: Làm việc với cục CNTT Bộ Y tế. Thành phần: Giám đốc; PGĐ; Phòng CNTT. Địa điểm: HT tầng 2

14 giờ 00: Nội dung: Tổ chức giao hữu bóng đá với TTYT Móng Cái. Thành phần: Đoàn theo QĐ. Địa điểm: TTYT Móng Cái.

 
Hôm nay: ngày 9/2/2023

14 giờ 00: Nội dung: Sinh hoạt khoa học: bình bệnh án báo cáo sự cố y khoa. Thành phần: BGĐ; Trưởng, phó các khoa phòng chuyên môn. Địa điểm: HT tầng 2.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH