ngày 20/8/2022:

08 giờ 00: Nội dung: Hội nghị thần kinh cơ. Thành phần: Ban Giám đốc, các khoa/phòng chuyên môn. Địa điểm: HT tầng 3.

14 giờ 00: Nội dung: Đại hội lần thứ 2 hội tim mạch tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm: TTYT huyện Hải Hà

 
Hôm nay: ngày 19/8/2022

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945-19/8/2022)Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH