ngày 3/11/2020:

14 giờ 00: Nội dung: Hội nghị trực tuyến đánh giá phần mềm nhân lực y tế. Thành phần: Ban Giám đốc; TP TCCB; TP CNTT. Địa điểm: Hội trường tầng 2.

ngày 5/11/2020:

09 giờ 00: Nội dung: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đến tham quan, học tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Thành phần: TP TCCB; TP TT-HCQT. Địa điểm: Hội trường tầng 2.

 
Hôm nay: ngày 30/10/2020


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH