ngày 26/1/2021:

15 giờ 30: Nội dung: Họp doanh thu tháng 12/2020; Bình xét thu nhập tăng thêm tháng 12/2020, xét nâng lương. Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng,phó các khoa, phòng; Hội đồng Thi đua khen thưởng. Địa điểm: Hội trường tầng 2.

 
Hôm nay: ngày 22/1/2021


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH