ngày 25/5/2022:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (chỉ trực tuyến đối với khu nhà E). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

08 giờ 00: Nội dung: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đảng. Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn BV; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên; Cán bộ phụ trách VP Đảng ủy.

ngày 26/5/2022:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (chỉ trực tuyến đối với khu nhà E). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

ngày 27/5/2022:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban kíp trực cấp cứu. Thành phần: Kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

15 giờ 00: Nội dung: Họp hội đồng QLCL. Thành phần: Hội đồng QLCL BV; Phòng QLCL; các phòng ban liên quan. Địa điểm: Hội trường T2.

 
Hôm nay: ngày 24/5/2022

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (chỉ trực tuyến đối với khu nhà E). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

13 giờ 30: Nội dung: Họp Hội đồng khoa học về các gói thầu rộng rãi và gói thầu mua sắm cấp bách. Địa điểm: Hội trường T2


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH