ngày 21/3/2023:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Họp thông qua mua sắm, sửa chữa 2023. Thành phần: BCĐ mua sắm; Trưởng, phó các khoa phòng. Địa điểm: HT tầng 2

ngày 22/3/2023:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Họp thông qua đề cương nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Thành phần: Giám đốc; TK CĐHA. Địa điểm: Sở NCKH.

ngày 23/3/2023:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Sinh hoạt chuyên môn. Thành phần: Cán bộ chủ chốt các khoa liên quan. Địa điểm: HT tầng 3

ngày 24/3/2023:

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban kíp trực cấp cứu. Thành phần: Kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Nội dung: Dược lâm sàng. Địa điểm: HT tầng 2.

 
Hôm nay: ngày 20/3/2023

08 giờ 00: Nội dung: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH