CB,VC Bệnh viện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!" (24/4/2017-24/4/2024)
ngày 24/4/2024:

14 giờ 00: Chương trình hội thảo khoa học "Cập nhật chẩn đoán và điều tị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên". Thành phần: BGĐ; BS các khoa liên quan. Địa điểm: HT tầng 3.

14 giờ 30: Làm việc với đoàn Bảo hiểm Nhân Thọ trao tặng sữa cho bệnh nhi. Thành phần: BGĐ; Phòng QLCL. Địa điểm: Hội trường tầng 2.

ngày 25/4/2024:

14 giờ 00: chương trình HỘI ĐÀM với Bệnh viện số I Đại học Y Quảng Tây, Trung Quốc. Thành phần: BGĐ, Trưởng, phụ trách các khoa/phòng. Địa điểm: HT tâng 2.

 
Hôm nay: ngày 23/4/2024

08 giờ 00: Làm việc với BGĐ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; TT Đào tạo và chỉ đạo tuyến. Thành phần: BGĐ, các khoa, phòng liên quan.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH